CRS forskningsseminarier är ett komplement till högreseminarier knutna till en viss disciplin och ger möjlighet för forskare att presentera och diskutera forskning med fokus på religion och samhälle i ett multi-disciplinärt sammanhang. Seminarierna är öppna till forskare från alla discipliner som är intresserade av forskning inom området. 

Kontakt: Martha Middlemiss Lé Mon, föreståndare CRS.

Forskningsseminarier HT 2020

Pentekostalism på 2020-talet

Seminarieserie i samarbete med Institutet för Pentekostala Studier.

Artiklar till en antologi ventileras.

Datum: 1 september
Tid: 11.00-16.00
Plats: Engelska parken 22: 0025, Uppsala universitet

Seminarierna är öppna för forskare och forskarstuderande. Anmälan sker till torbjorn.aronson@crs.uu.se eller torbjorn.aronson@altutbildning.se

inställt! UNRAVELING THE RACE-RELIGION CONSTELLATION IN EUROPE


Datum: 22 september, kl. 15.15–17.00
Plats: Engelska parken 22-1017, Hus 22.


Presentation av Anya Topolski, Associate professor in ethics and political philosophy at the Radboud University Nijmegen.
Seminarieledare: Per-Erik Nilsson, CEMFOR.
Kommentator: Mattias Gardell, CEMFOR.

´Ras och religion är sammankopplade begrepp. Deras sammansvängning har djupa rötter i det förflutna som fortsätter att påverka nutiden. För att förstå rasism idag, särskilt de manifestationer som ofta ifrågasätts, till exempel mot judar (antisemitism), muslimer (islamofobi) och "romer" (antigypsyism eller antizyganism) - som var och en kan korsa DuBoi´s färglinje [eller anti-svart rasism] - det är viktigt att synliggöra ras-religionskonstellationen`. (simultant översättning till svenska).

ABSTRACT

Race and religion are entangled concepts. Their entanglement has deep roots in the past which continues to strongly affect the present. In order to understand racism today, especially those manifestations which are often contested such as against Jews (antisemitism), Muslims (islamophobia) and ‘Roma’ (antigypsyism or antizyganism) – each of which can intersect DuBois’ colour line [or anti-Black racism] – it is essential to make visible the race-religion constellation. This also calls for a re-evaluation of the view that ‘race’ is biological or limited to the colour line/phenotype. Läs mer


*Samarrangemang: Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS).

WHY RELIGION? TOWARDS A CRITICAL PHILOSOPHY OF LAW, PEACE AND GOD

Datum: 25 september
Tid: 10.00-12.00
Plats: GrotiussalenTrädgårdsgatan 1, Juridiska fakulteten.

(Varför religion? Mot en kritisk filosofi om lag, fred och gud). Seminariet organiseras i samarbete med Juridiska fakulteten. 

Dr. Dawid Bunikowski, Senior Lecturer, University of Applied Sciences in Włocławek, Department of Public Administration (Poland), will present his cross-disciplinary research, especially on jurisprudence, including ideas from his recent co-edited book Why Religion? Towards a Critical Philosophy of Law, Peace and God (Springer 2020).

Dr. Dawid Bunikowski. Is a legal philosopher. He completed his PhD in Poland (on law and morality: abortion, euthanasia, human fertilisation, cloning, pornography, prostitution, same-sex couples etc.) and postdoctoral research in Finland (on the recent global financial crisis as an axiological crisis: the crisis of law and the crisis of morality; business ethics/corporate governance). He is currently Research Scholar at the Ronin Institute for Independent Scholarship, New Jersey, USA) and Researcher (Research Associate) at IGDORE - Institute for Globally Distributed Open Research and Education; a location independent research organisation; Estonia-Indonesia-Sweden). He is also Leader of the Sub-group of Philosophy of Law in the Arctic in the Arctic Law Thematic Network at the University of the Arctic . I am also Senior Lecturer at the University of Applied Sciences in Wloclawek, Poland and part-time Lecturer at the University of Eastern Finland. 

His main research area is legal theory/philosophy of law, in particular law and morality relations but not only. He is also a law and religion scholar and a social/political thinker  interested in law, ethics, philosophy, logic, economy, history, and theology, and anthropology. He has broad experience of cross-disciplinary studies.

Seminariet kommer att vara på engelska.

Pentekostala migrantförsamlignar i Stockholm

Forskningsrapport från VR-projektet Pentecostal migrants in Secular Sweden. Challenges and Influences. 

Datum: 6 oktober.
Plats: Engelska parken 3:2028, Uppsala universitet. Tid: 13.15-16.00

Seminarieserie - Ett samarbete mellan Centrum för forskning om Religion och Samhälle, Uppsala universitet och Akademi för Ledarskap och Teologi, Örebro.

Seminarierna är öppna för forskare och forskarstuderande. Anmälan sker till torbjorn.aronson@crs.uu.se eller torbjorn.aronson@altutbildning.se

Mapping Global Pentecostal Issues


Datum: 31 October 2020.
Plats: Online

1st Virtual Global Pentecostal Studies Conference – GloPent World Conference

Research on Pentecostal movements worldwide has led to an unprecedented rise in the number and diversity of scholars and academic societies. Pentecostalism has raised significant “issues” for religious, sociocultural, political, economic, and ethical debates. Yet, while the majority of Pentecostals are in the global South, these research networks are primarily in the northern hemisphere, often out of reach to scholars in Africa, Latin America, and Asia. Recent events worldwide and cancellations of many gatherings have only further accentuated the situation. 
................................................

Seminarieserie - Ett samarbete mellan Centrum för forskning om Religion och Samhälle, Uppsala universitet och Akademi för Ledarskap och Teologi, Örebro.

Seminarierna är öppna för forskare och forskarstuderande. Anmälan sker till torbjorn.aronson@crs.uu.se eller torbjorn.aronson@altutbildning.se

Human Rights at local level

Datum: 2 december, kl. 13.00–17.00

Plats: Humanistiska teatern

En dag för diskussion och presentation av forskning på CRS om mänskliga rättigheter, inklusive utgivningen av nya publikationer.

Pentekostal ecklesiologi i förändring

Torbjörn A, Ulrik J och Magnus W lägger fram texter till en antologi om pentekostal ecklesiologi i Sverige.

Datum: 9 december. Tid: 13.15-16.00.
Plats: Virtuellt seminarium


Seminarieserie - Ett samarbete mellan Centrum för forskning om Religion och Samhälle, Uppsala universitet och Akademi för Ledarskap och Teologi, Örebro.

Seminarierna är öppna för forskare och forskarstuderande. Anmälan sker till torbjorn.aronson@crs.uu.se eller torbjorn.aronson@altutbildning.se

A SWEDISH PROTO-FASCIST? RUDOLF KJELLÉN AND THE POLITICAL IMAGINARY OF THE FAR RIGHT.

Datum: 9 december. Time: 15.15–17.00
Plats: Engelska parken 22-1017, Hus 22.

Presentation av Hjalmar Falk, fil.dr. i idé- och lärdomshistoria och fil.mag. i statsvetenskap.
Seminarieledare: Per-Erik Nilsson.
Kommentator: Mattias Martinson.

ABSTRACT

The Swedish political scientist, public intellectual, and politician Rudolf Kjellén (1864-1922) is arguably one of Sweden’s internationally most renowned social theorists to date. Among other things, Kjellén coined the term geopolitics and played an important part in the popularization of the concept of the folkhem. Still, no major study dedicated specifically to Kjellén exists and most works dealing with his place in Swedish political and intellectual life are at least 50 years old.  Part of the explanation for this is that Kjellén remains a controversial figure in Swedish political history, often regarded as representing the reactionary road not taken by the Swedish right in response to universal suffrage and liberal democracy. Some post-war commentators called Kjellén a proto-nazi, and his name still carries an ominous air. In recent years, following the crisis of liberal order and global right-wing mobilization, it appears that Kjellén’s thought and not least his questions are making a comeback. Läs mer

*Samarrangemang: Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) och Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS).

Forskningsseminarier VT 2020

CRS Samverkansdag 2020

Datum: 4 februari
Tid: 13.00-17.00
Plats: Humanistiska teatern, Engelska parken, Uppsala universitet


På CRS årliga samverkansdag presenterar vi CRS multidisciplinära forskning och hur den kan möta de behov som finns hos myndigheter, organisationer och företag i Sverige i fråga om kunskap om religion och värderingar i Sverige idag. Vi bjuder på inslag både från forskning som har bedrivits under en tid samt nya initiativ där forskning pågår. Det kan handla om hur religion på nya sätt är närvarande i olika former av media och på arbetsplatser, väcker nya frågor inom rättsväsendet och sjukvården, reser nya utmaningar för lärare inom skola och förskola, tar nya former i det civila samhället och tar nya uttryck för individer genom livet.

Vi vill ta tillfället i akt att höra vilka frågor inom detta område som är mest brännande och angelägna för människor både i det privata livet och i professionsutövning som representant för organisation eller myndighet, vilka forskningsbehov och intressen finns för forskning inom området och hoppas att du kan och vill vara med och bidra till samtalet.

Eftermiddagen avrundas med mingel med förfriskningar och möjlighet till fortsatt samtal och nätverkande. Program för eftermiddagen finns här, och kommer att uppdateras kontinuerligt, men anmäl dig gärna redan nu här

Seminariet kommer att vara på svenska.

Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige

Datum: 16 januari
Tid: 10.00-12.00
Plats: Engelska parken, sal 22-0025


Detta seminarium är avstampet till en ny forskningssatsning vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), som givits namnet Mänskliga rättigheter i det lokala Sverige. Satsningen har sin grund i att vi dels identifierat att vi har många forskare i våra nätverk som arbetar med viktig forskning på detta område och kan ha utbyte av att träffas, dels att vi menar att det vore bra om kunskapen om denna forskning kunde komma fler till godo. Området Mänskliga rättigheter är i sig ämnesöverskridande och flera av vårt breda universitets forskare är i forskningen engagerade i frågor som direkt eller indirekt har med mänskliga rättigheter att göra.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Juridiska fakulteten inleder vårt seminarium. I sitt anförande kommer han att reflektera över mänskliga rättigheter i förhållande till kommunalt självstyre. Vilket genomslag har konventioner och nationell lagstiftning i de 290 kommuner som är huvudmän och ansvariga för implementeringen av mänskliga rättigheter? Gemensam diskussion inleds av reflektioner och kommentarer från Helen Anderson, docent i etik och universitetslektor i mänskliga rättigheter vid Teologiska fakulteteten.

Seminariet kommer att vara på engelska. Öppet för forskare och doktorander.

Observing Lived Religious Practice: Where We Stand and What We See

Datum: 29 januari
Tid: 14.00-16.00
Plats: Engelska parken, sal 22-1017

Seminariet med Professor Nancy Ammerman, (Hedersdoktor vid teologiska fakulteten). Honorary Doctor at the Faculty of Theology.  Professor Ammerman is a prominent researcher in the field of “lived religion”, which argues for the study of how religion is expressed in daily life, rather than attempting to understand its individual and societal significance through dogma and organisations. Her books Everyday Religion: Observing Modern Religious Lives and Sacred Stories and Spiritual Tribes: Finding Religion in Everyday Life are central works in the field’s theoretical and methodological development and are used in many research topics within theology and religious sciences. Professor Ammerman is the recipient of several awards for the contribution her previous studies of fundamentalist Christian congregations in the United States have made to understanding the internal dynamics and societal role of these movements. She served as President of the Society for the Scientific Study of Religion from 2004-2005, Chair of the Religion Section of the American Sociological Association from 2000-2001 and President of the Association for the Sociology of Religion from 1995-1996.

Seminariet kommer att vara på engelska. Öppet för forskare och doktorander.

tidigare Forskningsseminarier HT 2019

MIGRATION, RELIGION AND EXISTENTIAL WELLBEING

Datum: 25 oktober
Tid: 13.00–15.00
Plats: Engelska parken Sal 2-0022

Föreläsare: Oscar Larsson, Anneli Winell och Moa Kindström Dahlin present the introduction chapter to the anthology from the Impact conference for discussion.

SPIRITUALITY, SUSTAINABILITY AND THE FUTURE OF THE EARTH - MOVING MOUNTAINS

Datum: 12 September
Tid: 09:00–15:30
Plats: Universitetshuset

Lecturer: Confirmed Speakers: Archbishop Antje Jackelén (Church of Sweden), Anders Cardinal Arborelius (Roman Catholic Church), Chair Ingrid Inga (Sami Council of the Church of Sweden). Suleiman Arale, Deputy Principal, Kista folkhögskola, The Revd Henrik Grape, (World Council of Churches). Further speakers to be confirmed.

The Crisis of the Earth, the Climate and the Ecological breakdown, might not be cured by technical solutions only. Some fear it might not be cured at all. Spirituality and Faith Traditions invite people to fearless discernment of reality and bold action for change. In this conference are religious and political leaders, theologians, invited, to reflect on the resources in spiritual and religious traditions, on resources for Ecological conversion and change and on the hindrances for relevant action. 

Se de inspelade föreläsningarna här på Youtube. Finns även på cemus.uu.se, och här finns programmet.

Arrangör: Uppsala Religion and Society Research Centre (CRS), Newman Institute, CEMUS, Church of Sweden, STUNS.

Foto/källa: Magnus Aronson/IKON (Svenska kyrkan)

  • 1.Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains

  • 2. Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains

  • 3. Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains

  • 4. Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains

  • 5. Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains

  • 6. Spirituality, Sustainability and the Future of the Earth - Moving Mountains